Představba tábora

V sobo­tu 23.6. proběh­ne pláno­vaná před­stavba táb­o­ra. Prosíme rodiče o pomoc s touto akcí.

Sraz buď v 7:15 u loděnice (bude­me naklá­dat lodě) a nebo v 9:00 na Klad­inách ve mlýně, kde se složí lodě, dovy­seče a dopohrabe se tábořiště, vyrazí se do lesa těžit dřevo, vykope­me jámy co budou potře­ba a zbudu­je­me kon­struk­ci mola. Mys­líme že do 14 hod­in by mělo bát vše hotovo.

 

Marťan

 

NAVIGAMUS 2018

S SEBOU : stan po dom­lu­vě, jíd­lo na čtvrtek, věci na vodu, plavky, něco na hlavu, opalo­vací krém, věci na spaní, kari­matka, spacák, pevná obuv, boty do vody, zápis­ník, KPZ, ešus + hulky nebo příbor, ručník, hygien­ické potře­by, nůž, čín­ský kostým, tenisák, baterka

před odjezdem ode­vzat kar­tičku pojiš­tovny.

ODJEZD ve čtvrtek ve 13h od loděnice

 

PROSIME MĚJTE JEDNO ZAVAZADLO NEDOSAHUJICI OBŘÍCH ROZMĚRU.


Pro team a řidiče: bed­na na jíd­lo, vár­nice, kanys­tr na vodu, vařič, plyn,vesty řád­ně pře­počí­tané a vesty, muže­me i ces­tovní led­ni­ci se stolečkem + ubrus 🙂

Kdo bude mít své jíd­lo muže­me si ho dát do míst­ní led­nice. Máme i sez­nam aler­genu. Jíd­lo je objed­nané 50x50 možnost výběru. V ceně máme i výlet v hod­notě 150kč + ces­tu

 

Výpravě zdar vaše VODNI LISKYHB 🙂

Update — Šlapánka

Ahoj,

zítra všem doporuču­ji vzít si boty do vody, značně to urych­lí pře­sun lodí přes stu­peň.

A taky jsem, s mírným zpožděním, nahrál na odd­ílové rajče fotky z “Orlov”. 🙂

Lobo

Skautská schůzka 25. 5. — Expedice Šlapánka

Tuh­le páteční schůzku se vypravíme do vod námi již dlouho neprouzk­oumaných, tedy na Šlapánku. A aby­chom se dostali dál než jen k pře­tažení lodí přes stu­peň, tak 17:30 začínáme s vyn­daváním lodí, aby­chom mohli co nejdřív vyjet. Takže vy všich­ni, kterých se to týká, zkuste při­jít včas a ne jako obvyk­le.

Pokud by něk­do z vlčat nebo světlušek měl zájem se při­dat, tak samozře­jmě může.

Díky,
Lobo

Připomínka Slavonice

Ahoj,

 

Připomínám že v pátek jede­me na výpravu do Slavon­ic.

Odjíždíme ze schůzky v 17:30, takže krom výpravy schůzka neb­ude.

Sebou neza­pomeňte: skaut­ský šátek, pláštěnku (asi může býr deš­tivo), ešus se lžící, utěrku, hrnek na čaj, přezutí do klubovny, spacák, večeři na pátek, peníze, skaut­ské potře­by,…

Návrat bude mezi 3 — 4 v neděli (zavolali by jsme asi hod­inu před pří­jezdem).

Kdy­by něco, vole­jte 733593170

Marťan

ZVaS

Tuto sobo­tu 28. 4. proběh­nou v Přibyslavi Závody vlčat a světlušek, kam máme přih­láše­nou hlíd­ku ve složení: Jája, Vendy, Lau­rinka, Jirka, Vik­tor, Honzík, Anežka, Radim.
 Byli bychom moc rádi, kdy­byste nám prosím dali vědět co nejdříve, jestli Vaše dítě pojede, nebo ne, ať sti­h­ne­me pří­pad­nou změnu nahlásit orga­nizá­torům.
Sraz v 7:40 na vlakovém nádraží v HB
Návrat: 16:00 tamtéž
S sebou: Notes a tužku, KPZtku, lanko, kroj (kdo nemá, tak ale­spoň tmavé triko, šátek mu půjčíme), pláštěnku, vhod­né oblečení a obuv (něco do terénu), láhev s pitím a 80 Kč.