Žluťásek 2009

Aneb vík­end v novém kabátě
Kde: Řed­kovec
Kdy: 21. — 23. břez­na 2009
Účast­ní­ci: světlušky a vlčata

Ve dnech 21. a 22. 3. 2009 se uskuteční kurz pro světlušky a vlčata, který pořádá skaut­ské středisko Bobři. Kurz se bude konat na rekreačním středisku Řed­kovec. Hro­mad­ný odjezd vlakem je v 7:45, tudíž sraz bude v 7:30 na Havlíčko­brod­ském vlakovém nádraží. Ces­ta vlakem je hrazená. Možno i doprava vlast­ní. (prosím o způ­sobu dopravy dejte vědět štábu na schůzkách)

Pří­chod od vlaku cca v 8:40, od té doby je uby­tování a v 9:00 je vlast­ní zahá­jení.
Cena za uby­tování a stravu 250Kč (v ceně je večeře, sní­daně, oběd).

S sebou si neza­pomeňte
jíd­lo na svačinu a oběd, úplný kroj (kdo nemá kroj, tak ale­spoň jed­no­barevné triko / košili mod­ré barvy), skaut­ské potře­by, pastelky, přezutí dovnitř, spací věci, spacák, hygien­ické potře­by, oblečení na ven, převlečení dovnitř, baterku, spol. hry, hudeb­ní nástroj, …

Návrat bude v neděli 22.3. v 13:07 vlakem od Světlé nad Sáza­vou na nádraží v Havlíčkově Brodě.


Jako každý rok i letos se v březnu, o vík­endu 21. a 22., kon­al kurz pro světlušky a vlčata Žluťásek. Bylo rozhod­nu­to, že pro­gram dostane podobu už vyzk­ouše­nou na posled­ní Cas­torii, tedy různé dis­ci­plíny během sobo­ty s neděl­ním závodem na prak­tické použití nově získaných znalostí. 

Na mís­to jsme se tradičně dostali v sobo­tu ráno částečně auty a částečně vlakem a po svých. Po rozdělení osazen­st­va do 4 skupin – otakárků, baboček, bělásků a bour­ců – a ujas­nění, kde kdo bude s jakým pro­gramem, jsme mohli v 9:00 začít. 

Bloky, na kterých se vytvořené družiny stří­da­ly, zahrnova­ly nějaké tradiční věci jako zdravově­du, manuál­ní práce a šifry, ale také i novinky jako ryt­miku, kul­tu­ru a lana, která na Žluťásku také ještě neby­la.

Na večer dostaly skupiny za úkol připrav­it si „vědeck­ou před­nášku“ na něk­teré z témat typu „Jsou zelené lentilky zdravější než mod­ré?“, „Nebezpečí abstrak­t­ních dinosaurů na gol­fových hřištích“, „Výho­da koloběžky jako prostřed­ku při ces­tě kolem svě­ta“ apod. 

Pro uvol­nění jsme si mezi těmi­to vážnými diskuzemi zazpí­vali nějaké pís­ničky a nějaké songy. (Můj nejlepší odhad ohled­ně rozdílu mezi těmi­to 2 pojmy je v tom, že songy sko­ro nikdo nezná.) A ke kon­ci člen­ové 1 skupinky zahráli scénku, kter­ou si připrav­ili.

Tím poma­lu skončil večerní pro­gram, ale než se šlo spát, tak ten, kdo měl zájem, mohl jít využít nad­míru příznivých venkovních pod­mínek, které umožňo­va­ly ideál­ní pozorování hvězd. Ale tím den už defin­i­tivně skončil a šlo se spát, tedy ale­spoň osazen­stvo šlo, nás ještě čekala rada. Nakonec jsme se také doradili a mohli jsme se tak pře­sunout do spacáků, které na nás určitě už netr­pělivě čeka­ly.

Ráno jsme vstali, umyli se, rozcvičili se, najedli se a mohli jsme vyraz­it na závod. Každý blok z před­chozího dne měl svo­je stanoviště, kde měli závod­ní­ci za úkol dokázat, že si ze sobo­ty něco pamatu­jí. A pro­tože neby­lo zrov­na moc teplo, na něk­terých stanovištích, kde to táhlo víc než jin­de, to bylo extra akční, aspoň pro ty, kteří tam museli stát, dokud neproběh­la posled­ní hlíd­ka.

Zají­mavý úkol čekal u origami, kde si každý musel vyro­bit z papíru kelímek a přenést v něm vodu. Všech­ny dis­ci­plíny na trati byly celkem krátké, tak vůbec nevadilo, že se u mě na šifrách všich­ni lehce zasek­li. Ani nedove­du říct, jestli jim větší prob­lém dělala šifra nebo hádanka z Hobita, kter­ou měli zod­povědět. Nakonec to ale s větší nebo menší pomocí zvládli všich­ni.

Závod jsme stih­li poměrně rych­le, a tak na uklízení byla spous­ta času, což ale ne všich­ni využili a potom uklízeli na posled­ní chvíli. Před obědem se vyh­lásilo vyhod­no­cení závo­du ve všech možných kat­e­goriích.

Po jídle jsme nas­toupili před budovu ke slavnos­t­ní­mu nás­tupu a ofi­ciál­ní­mu ukončení této akce, po čemž jsme my pěšky/vlakem vyrazili na vlak, ke které­mu jsme dorazili tak tak. Všech­no ale nakonec dobře dopad­lo a v ozná­meném čase jsme při­jeli na havlíčko­brod­ské nádraží, kde jsme se rozešli a letošní Žluťásek tak defin­i­tivně pře­sunuli do vzpomínek. 

A jako obvyk­le končím s tím, že pokud si každý odve­zl ale­spoň nějaký zážitek, nebo se dokon­ce naučil něco nového, tak potom s klid­ným svě­domím může­me říct, že se akce poved­la. Snad je to prav­da.

Zapam­a­to­val a zap­sal LOBO

http://loki.rajce.idnes.cz/Zlutasek_2009/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *