Výprava z Knyku do Pelestrova

Aneb vík­end v dub­nu výpravě pře­je
Sraz: 8:00 u ryb­níka Cih­lář
Kdy: 4. dub­na 2009
Účast­ní­ci: Michal K + Wosem­bo + Anča R + Black + Matý + KIA + Maják + další

V sobo­tu 4.4. proběh­ne jednoden­ní výprava.

S sebou: dobrou obuv, pláštěnku, ešus+lžíce, něco do polévky, skaut­ské potře­by, jíd­lo, pití.

Před­pok­lá­daný návrat kolem 16 hodiny na parkoviště mezi novou nemoc­nicí a areálem psy­chi­atrick­ého areálu.


Jed­no­ho krás­ného dub­nového sobot­ního rána, konkrét­ně 4., jsme se sešli u Cih­láře, aby­chom vyrazili na výpravu. Sešlo se nás oprav­du hod­ně, celkem 15 lidí. Poté co dorazili posled­ní opozdil­ci, mezi které jsem ten­tokrát patřil i já, jsme trochu přerozdělili mater­iál a vydali jsme se na ces­tu.

Nejdříve nás ved­la zelená tur­i­stická, od které jsme se ale poměrně brzy trochu odklonili a šli po 2 straně ryb­níka. Když jsme opět potkali značku, udělali jsme si přestávku, při které proběhl hrubý úvod do pochodových značek, které jsme se záhy vyzk­oušeli v praxi, kdy se obě družiny vys­tří­dali, když 1 vždy šla napřed a znači­la ces­tu a občas dala nějak­ou zprávu a 2 násle­dovala. Potom co se obě družiny pro­hodi­ly a opět se sešli, jsme si dopřáli delší pauzu, která byla využi­ta k jíd­lu i hrám.

Zde také obě družiny vyfaso­va­ly mapy a buzoly pro pozdější použití a zaháji­la se pochodová schová­vací hra „10!“. Po značce jsme pak pokračo­vali přes Knyk na Rozňák, kde jsme v pod­statě přestoupili na mod­rou, ale družiny dostaly zas úkol ze zadaného azimu­tu zjis­tit, co by mohlo být naším cílem. Obě skupiny dospě­ly ke správné­mu závěru, že to bude pele­stro­vská studánka, ke které jsme také po mod­ré zamířili.

Ces­tou se stále hrálo „10!“ a i když nikdo nevyužil příhod­ného prostředí ces­ty uprostřed polí, vznika­ly zají­mavé situ­ace. V 1 chvíli jsme trochu ztratili značku, ale podařilo se nám na ni rych­le vrátit, takže jsme se nijak nez­drželi.

Když jsme konečně dorazili ke studánce, začali jsme chys­tat oheň, aby­chom si mohli uvařit polévku. Vykopali jsme ohniště, nanosili dříví, připrav­ili suroviny a po nějaké době jsme měli dva kotlíky plné gulášovky. Plné moc dlouho nevy­drže­ly, pro­tože jejich obsah se rych­le přes ešusy pře­sunul do našich žlud­ků.

Po jídle jsme umyli nádobí, uklidili zbytky dře­va, zakryli ohniště a nezbý­valo nám než se se studánk­ou rozloučit, pro­tože už byl čas k odchodu.

Do Bro­du jsme se vraceli nám už z před­chozích výprav zná­mou tra­sou a v avi­zo­vaných 16:00 jsme došli k nemoc­ni­ci, kde jsme výpravu zakončili pokřikem a rozešli se domů.

P.S. Bás­nička je ten­tokrát na vás! Každý, kdo složí bás­ničku na tuto výpravu a done­se ji na nejbližší schůzku, dostane 10 bodů!   DONESL NĚKDO??

Zapam­a­to­val a zap­sal LOBO

http://carnagee.rajce.idnes.cz/09–04-04_-_Vyprava_Knyk-Pelestrov/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *