Všeobecné informace

Rack­ové
5. odd­íl vod­ních skautů a skautek
středisko Bobři Havlíčkův Brod
Kdo jsme:
smíšený odd­íl, který má v součas­né době cca 30 členů, nejm­ladším členům je kolem 5 let, nejpočet­nější skupina je ve věku 7–10 let.

 

Čím se zabýváme:
náplň naší čin­nos­ti tvoří výchova k samostat­né­mu a zod­pověd­né­mu přís­tupu nejen k vlast­ní­mu živ­o­tu, ale také k živ­o­tu bližních a celé společnos­ti, poznávání přírody a výchova k eko­log­ick­é­mu myšlení. Znač­nou část našich aktiv­it tvoří aktiv­i­ty vodácké. Po celý rok se 1x týd­ně scházíme v loděni­ci Pod Jánem (ulice Plováren­ská, za sportovním areálem směrem k Alber­tu), kde máme k dis­pozi­ci krás­ný úsek řeky Sáza­vy těs­ně nad městem ale přit­om cca 10 min od cen­tra. Něko­likrát za rok orga­nizu­je­me vík­endové akce, při nichž splou­váme vybrané úseky řek, plachtíme na oplachtěné pram­i­ci a pořádáme školící setkání a závody v tradičních skaut­ských dis­ci­plínách. Vyvr­c­holením naší čin­nos­ti je kaž­doroční let­ní stanový tábor.

Co je skaut­ing:
Skaut­ing – to jsou kamarádi, přátelé a společen­ství lidí, kteří sdíle­jí podob­né hod­no­ty.
Vyrůs­tat ve skaut­ském odd­íle zna­mená cho­pit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlast­ní mís­to ve světě. Skaut­ing je příleži­tost rozví­jet nejen sebe, ale i své okolí.
Skau­ti a skautky se snaží tvořit lep­ší svět tím, že berou vlast­ní živ­ot do svých ruk­ou.
Skaut­ská výchova ctí přede­vším tyto hod­no­ty:
— hrát fér
— spolupra­co­v­at s ostat­ními
— být ohledu­plný k okol­ní­mu prostředí
— mít vztah k přírodě
Skaut­ing všes­tran­ně působí na rozvoj osob­nos­ti dětí a mladých lidí – prostřed­nictvím her, zážitků, aktiv­it a dalších čin­nos­tí.
Junák – svaz skautů a skautek ČR sdružu­je 45 tisíc dětí a mladých lidí a je tedy největší výchov­nou orga­ni­za­cí v repub­lice. Zároveň je člen­em mez­inárod­ních skaut­ských orga­ni­za­cí WOSM a WAGGGS.

Jaké jsou roční výda­je na vybavení a čin­nos­ti:
Roční člen­ský příspěvek byl v loňském roce 650 Kč (zahrnu­je i pojištění dítěte).
Poplatky za výpravy jsou od 50 Kč za jednoden­ní výpravu a cca 200 – 400 Kč u více­den­ní akce.
Cena táb­o­ra bývá okolo 3 000 Kč za dvoutý­den­ní tábor.
Skaut­ské vybavení (není nut­né poři­zo­vat okamžitě) – kroj sto­jí při­b­ližně 500 Kč

Kdo se o děti stará:
O děti se stara­jí vedoucí, kteří jsou zod­pověd­ní za fun­gování odd­ílu a plnění jeho výchovných úkolů. Tato poz­ice vyžadu­je náleži­tou kval­i­fikaci (vůd­cov­ská zkouška je akred­i­tová­na MŠMT). Junák má pro­pra­co­v­aný vzdělá­vací sys­tém a dospělí dobro­vol­ní­ci mají povin­nost absolvo­vat navíc zdravot­nický kurz. Vedoucí navíc využí­va­jí pro­pra­co­v­ané metodiky skaut­ského pro­gra­mu a berou ohled na zájmy a potře­by dětí.

Pokud máte jakákoli dotaz, zanechte ho zde, v návštěvní knize na odd­ílových stránkách, napište nám mail, nebo kon­tak­tu­jte něk­terého z vedoucích. Vaše dotazy rádi zod­povíme.

(vytvořeno s pomocí mater­iálů na stránkách Junáka)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *