Archiv autora: Ida Čtvrtečková

Oslavy 50. výročí obnovení činnosti

Zve­me všech­ny součas­né i bývalé členy odd­ílu a jejich rodiče na sobot­ní Oslavy 50. výročí obnovení čin­nos­ti naše­ho odd­ílu.

Na pro­gra­mu je vzpomínání s racky senio­ry, dobové pís­ničky, hry pro všech­ny účast­níky a mno­ho dalšího. Začátek v 15:00, slavnos­t­ní ukončení kolem 17:00. Občer­stvení zajištěno.

KROJ A ŠÁTEK s sebou!

Pozvánka na oslavu

 

Výprava do Kutné Hory

V sobo­tu, 10. 3., proběh­ne celood­dílová výprava do Kut­né Hory.

Sraz v  7:40 na vlakovém nádraží v HB, před­pok­lá­daný návrat v 17:41 tamtéž. S sebou teplé oblečení podle počasí, jíd­lo a pití na CELÝ den, skaut­ské potře­by, co nosí děti na schůzku, skaut­ský šátek (tomu, kdo šátek nemá, propůjčíme na čtvrteční schůzce), 350 Kč a dobrou náladu.

 

Vánoční schůzka

Od pátku (15.12.) do sobo­ty (16.12) proběh­ne ve Skautk­lubu od 17:00 vánoční schůzka s pře­spáním. S sebou si vezměte skaut­ský kroj a šátek, popř. tmavé triko, dárky, přezůvky, teplé oblečení na ven, spacák a hygienu, vzorky cukroví od maminek a večeři a sní­dani. Těšte se na vánoční atmos­féru a úvod do celoroční hry!

Výprava na Veselý Kopec

Zve­me celý odd­íl na výpravu na Veselý Kopec, která se uskuteční v sobo­tu, 9. 12. Sraz v 6:50 ve vlakové hale v Havlíčkově Brodě, před­pok­lá­daný návrat v 15:51 tamtéž. S sebou: teplé oblečení a pev­nou obuv, pití na celý den, svačinku, skaut­ské potře­by, víčko od ešusu, 180 KORUN/dítě (Jíz­denka tam i zpět, vstup­né, oběd), 200 KORUN/vedoucí a hlavně dobrou náladu!

Dotazy: idactvrt@gmail.com, můj mobil­ní tele­fon je momen­tál­ně rozbitý, v pří­padě nouze vole­jte pev­nou linku 564 404 211.

Poslední schůzka pro rodiče

Ve čtvrtek 29. 6. se uskuteční posled­ní schůzka v tom­to škol­ním roce. Půjde o schůzku infor­mační, bude­me řešit co si vzít s sebou na tábor a co naopak nebrat. Spíše než děti očekáváme, že na schůzku při­j­dou hlavně rodiče! 🙂 Začátek bude nor­mál­ně v 17:00, konec už v 18:00, nebo i dříve.

Květinový den

Ve stře­du, 8.5., proběh­ne kaž­doroční akce Český den pro­ti  rakov­ině, pořá­daná Ligou pro­ti rakov­ině, které se účast­ní skau­ti z celé repub­liky. Sraz v 8:00 u kašny na náměstí, před­pok­lá­daný konec kolem 12:30 tamtéž. (Záleží na tom, jak půj­dou kytičky na odbyt). Pokud by něk­do chtěl zpět­ně odd­ílovou omlu­venku ze školy, dejte mi prosím vědět. Tel. 731 136 108.

Pálení čarodějnic

Zve­me všech­ny příznivce odd­ílu Racků (rozumějte skau­ty, skautky, světlušky, vlčata, rodiče, prar­o­diče atd.) na střediskové pálení čar­o­dějnic! Akce proběh­ne v sobo­tu, 22. 4. od 17:00 za naší loděnicí. Dřevo na oheň a vidlice na buř­ty jsou zajištěny, občer­stvení si přineste své. Doprovod­ný pro­gram pro děti zajištěn.