Archiv autora: Kia

Vybavení KPZ — krabičky poslední záchrany

Před­kládám přehled požadovaných věcí v KPZ, přede­vším pro světlušky a vlčata, neboť si stále nej­sou schop­ni kouzel­nou nádobku zkom­ple­to­vat! (Starší mají pov­iných kom­po­nen­tů více)

 

- tele­fon­ní čís­la na rodiče

- kousek papíru, malá tužka

- drob­né mince (do 50,- Kč)

- provázek (2m)

- zavírací špendlík

- min­imál­ně 3 zápalky a ŠKRTÁTKO

- 2 náplas­ti

- jehla, nit, knoflík

- malá svíčka

- gumička

 

Dál je na schůzky potře­ba nosit Tužku + papír (u mladších spíš i něco na mal­ování); lanko (ne tkaničku – na té se špat­ně cvičí uzly, zatavené nebo jinak pro­ti třepení se opatřené, 2 – 2,5m dlouhé a cca 4 – 5 mm tlusté lanko, násled­ně i úhled­ně smotané); zavírací nožík; jak­mile dostanete, tak i stezku; a neza­pome­nout výše rozep­sanou KPZku

Žluťásek — výukový kurz pro vlčata a světlušky 22. — 23. 3. 2014

Odjezd na akci je v sobo­tu 22. břez­na v 7:30 od loděnice (autem, řidič Miloš Holen­da), pokračo­vat se bude směrem na chatu u ryb­níku Řed­kovec, kde proběh­ne vík­endový vzdělá­vací kurz pro mladší.

Účast­nický poplatek činí 400 Kč — nák­la­dy na uby­tování a stravu.

S sebou: Svačinu na sobot­ní den (prvním zajištěným jídlem bude teplá večeře), přezu­vky, skaut­ské potře­by, pastelky, nůžky, lep­id­lo, spacák, oblečení na ven i dovnitř, Hygien­ické potře­by, kroj nebo “společenštější” oblečení (rifle, mod­ré triko), 400 Kč.

Odjíždět se bude v neděli po 12. hod­ině (po obědě) z Řed­kovce, před­pok­lá­daný návrat k loděni­ci ve 13:00.

Náplní kurzu jsou před­nášky, tvůrčí čin­nost, hry venku i v přírodě, večerní pro­gram a mno­hé další.

Prosíme o včas­né potvrzení účasti/neúčasti Vašich dětí. Vešk­eré dotazy rádi zod­povíme. 🙂

Kon­takt: Miloš Holen­da — 736178263

S poli­továním musíme oznámit, že se schůzka vlčat a světlušek v úterý 21. 1. 2014 z důvo­du nemo­ci ruší! Děku­je­me za pochopení.
Kia, Áňa

Putování za podkovou 13. října

V neděli 13.  říj­na proběh­ne první letošní výprava!!! (Změ­na opro­ti úda­ji v plánu akcí — z časových důvodů orga­nizá­torů je výprava v neděli a ne v sobo­tu.)

 

Sraz je v 10:00 u kašny na Havlíčkově náměstí.

 

Při­jďte dobře a teple oblečeni, obu­ti v pohodl­nou obuv, s jídlem a pitím na celý den, se skaut­skými potře­bami a přede­vším s dobrou náladou! 😀

Počíte­jte také s tím, že se pro­jde­te v bah­ně (ti úzkostlivější holínky na přezutí s sebou) a uveďte v poho­tovost svůj ori­en­tační smysl, bude­te ho potřebovat.Budeme se ubírati směrem k Okrouh­li­ci, občas použi­je­me tele­port, aby­chom šetřili kroky na setkání s hřívnatci.V pří­padě chladu bude podáván horký výluh koření dle pras­tarých recep­tur v novodobém pojetí balení z obchodu.

 

Před­pok­lá­daný návrat je kolem čtvrté hodiny odpoled­ní buď k loděni­ci, nebo na havlíčko­brod­ské nádraží. Předem tele­fon­icky upřes­níme čas i mís­to. Děku­je­me za pochopení.

 Těšíme se na Vás!

 

Informace pro menší — výprava a schůzka

V plánu akcí avi­zo­vaná “Alter­na­ti­va tří jezů — výprava pro vlčata a světlušky” 28.9 se nekoná z časových důvodů nekoná (nevy­h­nutel­ná škol­ní akce), ste­jně tak není ani příští schůzka 1.10.2013. Bude­me se na Vás těšit na schůzce 8.9. 🙂

Omlou­váme se a děku­je­me za pochopení!

Kia a Áňa