Archiv autora: Kia

Výprava Žďár nad Sázavou

Milý mafiáni! Máte už dost území i peněz, abyste si vedli pěkný mafián­ský živ­ot, ale stále vám chy­bí pod­stat­né infor­ma­ce pro zahá­jení tajných oper­ací.

V sobo­tu 2. Břez­na 2013 všich­ni spo­jíme své síly a vydáme se zjišťo­vat.

Sejde­me se v  7.30 v hale havlíčko­brod­ského nádraží (kdo se opozdí, bude zastře­len). Vrátíme se tamtéž  v 16.00 (pokud se opozdíme, prosíme civilisty, aby po nás nestříleli).

S sebou:  Vhod­né oblečení a obuv, jíd­lo a pití na celý den, 100 Kč, per­fek­t­ní náladu!

Letní tábor vlčat a světlušek

Tábor pro vlčata a světlušky

Uskuteční se v ter­mínu 3.–9. srp­na 2013 u ryb­níku Řeka.chata - Reka

Pobý­vat bude­me na chatě v lese při­b­ližně 50m od vody. Chatu bude­me mít jenom pro sebe,  je vybave­na kuchyní, sociál­ním zařízením společen­sk­ou míst­nos­tí a v pod­kroví  dvě­ma odd­ělenými míst­nos­t­mi na spaní – pro děvčata s postelemi, pro chlapce s matracemi. Venku bude­me mít kolem chaty ještě kla­sické pod­sadové stany, takže dokon­ce výběr mís­ta na spaní.

U chaty bude­me mít kromě kánoí i oplachtěné pram­ice, takže bude­me mít i možnost plachtit. Příro­da je kolem krás­ná, uspořádáme také výle­ty do okolí a za nedalekými zají­mavost­mi . Za hum­ny máme les, ský­ta­jí spous­tu možnos­tí. Na tábor se dopravíme sami – věci autem, ostat­ní vlakem a pak kousek pěšky.

S sebou: pití a svačinu na sobo­tu (prvním jídlem bude večeře), spacák, kari­matku, oblečení na spaní, dostatek oblečení do horka i do deště, pláštěnku/nepromokavou bun­du, dobré boty, boty do vody – je důležité, aby drže­ly na nohou (dostaču­jící jsou např. staré sandá­ly), hygien­ické potře­by, ručník, plavky, opalo­vací krém, jídel­ní potře­by – ešus/ dvě misky + příbor, hrníček, baterku, pokrývku hlavy, šátek, skaut­ské potře­by, pastelky, sešit nebo trhací blok, kar­tičku pojišťovny. Mobil­ní tele­fony, fotoa­pará­ty a jiné cen­nos­ti pouze na vlast­ní nebezpečí a jejich používání bude možné pouze v době poled­ního klidu a osob­ního vol­na.

Pokud něk­do pravidel­ně užívá nějaké léky, prosím o předem připravený rozpis.

Sejde­me se v sobo­tu 3. srp­na o půl deváté u loděnice, děti Vám budou vrá­ceny tamtéž 9. srp­na v 16:30.

Vedení bude tvořit  5–6 lidí, přede­vším Kristý­na Lut­nerová , Anna Roubalová,  Anežka Juhová a Mgr. Lenka Lut­nerová.

Cena je 1700 Kč, je v ní zahrnu­to uby­tování, elek­tři­na, voda, doprava a jíd­lo (včet­ně teplých obědů a večeří).

Tábor vede Kristý­na Lut­nerová – dotazy na čís­lo 737 550 917, email kia@lutner.cz