Archiv autora: Mari

Co v době karantény a uzavřených škol

 1. Nap­sat kro­niku v době karan­tény (Jak probíhá Váš den doma, co děláte, jak­ou knížku čtete, jak probíhá nákup a jiné…)

Hod­no­cení zápisu : - úprava (píše­me propisk­ou, neza­pomeň na okra­je,                      

                                      - slovní roz­man­i­tost (nepouží­vat a potom a potom ….

                                     — délka zápisu

                                     — obrázek (použij pastelky)

Tip :  — nech si zápis překon­trolo­vat

         — použij pod­ložku pokud máš nelinko­vaný papír. Na nelinko­vaný papír se lépe kres­lí obrázek.

 

 

 

 

Mot­to : Vytr­val­ost dělá vítěze.

 

 

 

 

Zápis můžeš vyfotit a zaslat komuko­liv z vedení odd­ílu Mari, Ron­ja, Mar­tan.

Zápis si nech u sebe pak může­me zápis založit a nechat ho odd­ílové­mu archivu.

 

 

 

 

 

21.3. 2020

Skauti pozastavují svoji činnost

Z řad vedení Junáka — českého skau­ta vychází rozhod­nutí poza­s­tavit běž­nou skaut­sk­ou čin­nost od 11.března 2020 do odvolání.

Poza­s­tavení čin­nos­ti v reak­ci na rozhod­nutí při­jí­maná stát­ními insti­tucemi vzh­ledem k aktuál­ní epi­demi­o­log­ické situaci se vztahu­je přede­vším na druži­nové schůzky, odd­ílové schůzky, výpravy, závody a na akce skaut­ského vzdělávání.

Vše bude s ohledem na vývoj situ­ace. Držíme všem pal­ce at se vše v klidu zvlád­ne a bude­me se moc dále scházet. O pří­pad­ném zrušení zákazu bude­me infor­mo­vat.

 

Váš kapitán

(Věrni zůs­tane­me)

Bazen

ten­to pátek 14. 2. proběh­ne schůzka v bazénu Kotli­na pro skau­ty, skautky, vlčata a světlušky.

Sraz bude v 16:45 u vstupu, konec v 18:30.

S sebou: 60,- Kč (kdo nemá vlast­ní nabitý čip), plavky, ručník, mýd­lo.

Součas­ně to zna­mená, že neproběh­ne kla­sická páteční schůzka vlčat a světlušek.

Bude­me se na vás těšit.

Schuzka k celoroční hře

Ten­to pátek 15.11. se sejde­me na náměstí u morového sloupu. Konec schuzky bude u klubovny. info v emailu.

Píše se rok 1918 a končí 1. svě­tová válka. Skau­ti se aktivně účast­ní při zak­ládání repub­liky. V prvních dnech a týd­nech svo­body a nezávis­losti se do služeb českosloven­ské vlády a jejích orgánů dali čeští skau­ti, kteří zaručo­vali spolehlivé a rych­lé dodávání lis­tovních zásilek mezi úřady. A to si vyzk­oušíme zda bude­me ti co to dokážou.

Páteční Bazén

Dne 22.2. 2019 se bude konat schůzka v bazenu.

sraz 16:45 u vstupu do bazenu (Kotli­na)

doba poby­tu v bazenu je 1.5h

Upornění pro rodiče : Děti odvádějte až po odhlášení vedoucí­mu akce.

BAZEN 18.1.

Dne 18.1. 2019 se bude konat schuzka v bazenu.

sraz 16:45 u vstupu do bazenu (Kotli­na)

doba poby­tu v bazenu je 1.5h

Upornění pro rodiče : Děti odvádějte až po odhlášení vedoucí­mu akce.

Plán akcí 2019

Datum Akce Mís­to / Čas Vedoucí Náplň
LEDEN
3.1. 1. vlčát­ská schůzka loděnice
4.1 1. skaut­ská schůzka loděnice
13.1. instruk­táž pro vedení klub Mari školení pro vedení
18.1. bazén Kotli­na 17h Mari
12.1. výprava Pra­ha Ron­ja, Van­go
ÚNOR
15. — 17. 2. Orlovy bude ještě určeno
22.2. Bazén Kotli­na 17h Mari hledání ztra­cené Archy
BŘEZEN
9.3. ? výprava Tori s vařením
23.–24.3. Žlutásek
DUBEN
5. — 7.4. K+K ?? vedení
13.4. výprava Doubravka Ron­ja
18.4 velikonoční schuzka Van­go vlčata, žabičky
27.4. Ivanče­na 950m.n.m. Ostrava Lief starší skau­ti
KVĚTEN
11.–12.5. Sázava
ČERVEN
20.6. předtáborová schuzka
8.- 9.6. cyklovýprava
22.6. před­stavba táb­o­ra
29.6.–13.7 tákor Kladiny 2019 Kladiny

 

VANOCNI

Vánoční schůzka 21.12. v klubu od 17h.
S sebou si vemte: přezutí, cukroví, dárek pro druhého, psací potře­by, zápis­ník, KROJ

konec do 19h kdo bude chtít zůs­tat bude­me do 21h

sobotní výprava

Dne 15.12. se bude konat výprava.

sraz na parkovišti u Nového hřbito­va v 8:15

konec bude okolo 13 — 14h na pla­ceném parkovišti pod nemoc­nicí (u DENTKLINIC) konec upřes­níme na začátku podle počasí.

s sebou: dobrou obuv, ešus, nuž, lží­ci, KPZ, oblečení do přírody

ingre­di­ence na polévku (po dom­lu­vě nemusí všich­ni všech­no) bram­bo­ry, čes­nek, petržel, sul, mrkev a jinou zelen­inu která Vás napad­ne..

BAZEN 14.12. 2018

Dne 14.12. 2018 se bude konat schuzka v bazenu.

sraz 16:45 u vstupu do bazenu (Kotli­na)

doba poby­tu v bazenu je 1.5h

Upornění pro rodiče : Děti odvádějte až po odhlášení vedoucí­mu akce.