Archiv autora: Mari

Možnost pro všechny 24h ve vlaku (Křížem krážem ČR)

http://www.krizemkrazem.net

  • 24 hod­in non-stop ces­tování vlakem
  • Akce pro až pětičlen­né týmy z řad skautů i veře­jnos­ti
  • Vyhrává tým, který za celý den získá nejvíce bodů
  • Body tým může získat za jíz­du, za soutěžní úkoly a bonusové stan­ice
  • Každý tým musí navštívit ale­spoň 1 paměti­hod­nost
  • Týmy ces­tu­jí na Skupinovou vík­endovou jíz­denku za 679 Kč, která pouze v ten­to den (Den železnice) platí pro 5 osob bez ohle­du na věk

Kdo by měl zájem dejte během pár dnů vědět, aby se dal zařídit nějaký z vedoucích. Jak dobře víte v tu dobu jsou pláno­vané pod­sady. Náš odd­íl by se připo­jil k Chotěboři.

778 532 852 — Mari (klid­ně sms) konec kon­tak­tování 19.9. 2016

Podsady

Infor­ma­ce na stavbu

Sraz 10.9. 2016  od 8:00h cca do 17:00 v Dolíku. Směr Humpolec před cedulí Šmolovy dol­e­va.

S sebou:  rukav­ice — berem odd­ílové, Aku vrtačku — kdo muže zapůjčit, bity

neza­pome­nout nějaké jíd­lo a pití 🙂

 

A jdem na to.

B136258_1udem se těšit na všech­ny.

Bourání tábora

Prosíme všech­ny o sobot­ní pomoc při bourání stálého táb­o­ra na Klad­inách. Každá ruka se bude hodit. Předem děku­je­me.

                                                            Odjezd 6.8. 2016 v 7:30 od lod­nice

Skare 2016

Dne 29.4. 2016 po schuzce vyrážíme na Seč.

S Sebou : teplé oblečení, oblečení a boty na vodu,věci na spaní, spacák, kari­matku, pro větší teplot­ní kom­fort doporuču­ji deku, ešus, hygien­ické potře­by, ručník, kroj, ves­tu, jíd­lo na páteční večeři, 400Kč zahrnu­to — jíd­lo, uby­tování, star­tovné, ces­ta.

v sobo­tu proběh­ne pálení čare­de­jnic, klid­ně i odlov kešek, Oheb,  záleží na naší účasti v závodě.

  • vlast­ní stan (Ert, Wosem­bo, Mari) na dom­lu­vě

Betlémské světlo 2015

Dne 19.12 2015 v 8h při­jede Betlém­ské svět­lo do Havlíčko­va Bro­du rych­líkem z Brna. Naše ces­ta bude HB — Chrudim. Pod­mínka je kroj a slušné chování.

Pojedem společně se skau­ty z Krucem­burku a Chotěboře ti budou pokračo­vat dále na Par­du­bice a Ostravu, kde násled­ně mají zaslouže­nou výpravu.

Odjezd vlaku na Chrudim je  v 10:16 a návrat je okolo 15h.

Sraz na nádraží ČD je v 9:45h

Kdo by měl zájem se účast­nit nebo nějaké nejas­nos­ti at napíše sms na 608 943 444.

http://www.novinky.cz/domaci/389091-do-ceska-dorazilo-betlemske-svetlo-z-vidne-ho-privezli-skauti.html

Domů

info Navigamus

Každý kdo byl na nav­igá­mu by měl dostat odz­nak, tak se o něj přih­lašte.

Konec roku se blíží a tím i vyuč­tování. Ještě bude potře­ba dovy­brat od každého účast­níka akce 135Kč za ztra­cený mater­iál a dopravu. Prosím o předání částky vedoucí­mu.

Od nového roku bude prove­de­no opatření, aby k takovým událostem nedocházelo. V oblasti půjčování mater­iálu nas­tanou nová pravid­la.

děku­ji za pochopení a pře­ji hezký den