Archiv pro rubriku: Aktuality

Omezení činnosti Junáka Usnesením Vlády ČR

Od půl­no­ci 8. 10. je Usne­sením Vlády poza­s­tave­na také vešk­erá skaut­ská čin­nost. Omezení platí po dobu trvání nouzového stavu.

Takže se bohužel do odvolání ruší schůzky v loděni­ci.

Aktu­al­iza­ce 18. 10.

Výprava k zamykání Sáza­vy se ruší jako společná akce, nicméně probíhá ve for­mě výzvy, viz příspěvek výš.

Schůzky skautů budou real­i­zo­vaný online, pro bližší info kon­tak­tu­jte Marťana.

Ohled­ně dalších výprav a aktiv­it se uvidí, zatím vše od výpravy 7. 11. zůstává v plánu.

 

Výprava 10. 10.

Aktualizace: oddíl míní, Vláda mění. Výprava je zrušená 🙁

 

Pokud pod­mínky dovolí, půjde­me v sobo­tu na výpravu. Čeká nás menší výlet s vařením v přírodě.

sraz: 7:45 na vlakovém nádraží
konec: cca 15:00 u loděnice

s sebou: skaut­ské potře­by, dobré oblečení a boty, esuš, lžíce, přísady do společné bramb­o­račky, svačinu, pití.

A jako obvyk­le, dobrou náladu.

Snad všech­no vyjde a uvidíme se v sobo­tu.

P.S. Vzh­ledem k nařízením došlo k menší úpravě plánu akcí.

3 jezy

Dne 28. 9. jsme se tradičně zúčast­nili závodů Napříč Pra­hou přes 3 jezy. Bylo nás trochu méně, než se původ­ně pláno­valo, takže i při tvor­bě posádek jsme nakonec museli být trochu kreativní a nakonec obě lodi jely kat­e­gorii Open — dospělí, což pro tu s větši­nou posád­ky tvoře­nou našimi skautkami byla doce­la výz­va. Ale jak se můžete podí­vat zde, niče­ho jsme se neza­lek­li a naše převážně skautká posád­ka si doje­la pro nád­h­erné 13. mís­to z 31 dokončivších lodí. Ani naši roveři se nedali zahan­bit a dojeli 9.

Děku­ji všem za účast a grat­u­lu­ji ke skvělým výsled­kům.

Zde se budou pos­tupňe objevo­vat foto­ga­lerie k letošní­mu závo­du.

Plán akcí podzim 2020

 

Kdy Co
28. 9. 3 jezy
2. — 4. 10. Cas­to­ria
10. 10.
Výprava
indi­viduál­ně Zamykání Sáza­vy u pramene
7. 11. Výprava do lesa a sázení stromků
28. — 29. 11. Pra­ha s Pavouky
12.12. Výprava na Veselý Kopec a deskovky v klubu
18. 12. Vánoční schůzka

Aktu­al­i­zováno 8.10.

Za změny se omlou­váme, snažíme se zacho­vat ale­spoň něk­teré aktiv­i­ty dle aktuál­ních možnos­tí.

Hygienická opatření na schůzkách

Ahoj,

pro­tože žije­me v takové době, ve které žije­me, bude­me se muset řídit nějakými opatřeními. Naštěstí to není nic hrozného a určitě to všich­ni všich­ni zvlád­ne­me. Takže pár zák­lad­ních infor­ma­cí, tak jak je doporuču­je Junák:

  1. účast­nit se mohou pouze osoby nevykazu­jící příz­naky jakéhoko­liv infekčního onemoc­nění (mj. zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku apod.);
  2. při všech aktiv­itách uvnitř je povin­ná rouška;
  3. a celkově bude­me dodržo­vat zvýšená hygien­ická pravid­la.

I přes tyto nezbyt­nos­ti doufám, že se na schůzkách uvidíme ve velkém poč­tu.

Lobo

Schůzky v novém školním roce

Ahoj,

Letos jsou schůzky skautů znovu ve čtvrtek od 17:00 do 18:30 (v let­ním odbobí, kdy bude­me chodit na vodu, budou schůzky do 19:00).
Schůzky ben­jamínků jsou ve čtvrtek od 16:00 do 17:00.
Schůzky vlčat a světlušek jsou v pátek od 17:30 do 19:00.

První schůzka  ben­jamínků a skautů v novém škol­ním roce bude 17. 9. 2020 v loděni­ci v uve­dené časy.
Vlčata a světlušky budou mít první schůzku v pátek 18. 9. 2020.

Marťan

Co v době karantény a uzavřených škol

 1. Nap­sat kro­niku v době karan­tény (Jak probíhá Váš den doma, co děláte, jak­ou knížku čtete, jak probíhá nákup a jiné…)

Hod­no­cení zápisu : - úprava (píše­me propisk­ou, neza­pomeň na okra­je,                      

                                      - slovní roz­man­i­tost (nepouží­vat a potom a potom ….

                                     — délka zápisu

                                     — obrázek (použij pastelky)

Tip :  — nech si zápis překon­trolo­vat

         — použij pod­ložku pokud máš nelinko­vaný papír. Na nelinko­vaný papír se lépe kres­lí obrázek.

 

 

 

 

Mot­to : Vytr­val­ost dělá vítěze.

 

 

 

 

Zápis můžeš vyfotit a zaslat komuko­liv z vedení odd­ílu Mari, Ron­ja, Mar­tan.

Zápis si nech u sebe pak může­me zápis založit a nechat ho odd­ílové­mu archivu.

 

 

 

 

 

21.3. 2020

Není nutné doma zahálet

V situaci kdy se nemůže­me scházet je stále možné provo­zo­vat skaut­sk­ou čin­nost.

Stačí otevřít stezku, nebo se začíst do odborek, a zjistíte že je tam spous­ta úkolů které se dají a mají plnit doma. Ideál­ní čas využít možná něko­lik týd­nů vol­na!

Skaut­ské stezky by měl mít každý vlast­ní, a vybra­nou odborku vlast­ně také … přesto tady: https://odborky.skaut.cz/ jsou všech­ny skaut­ské odborky, takže i ti kdo papír z odbork­ou poztráceli si můžou vybrat, vytisknout .…. a podí­vat mno­hdy na různé návody a rady.

Marťan