Archiv pro rubriku: Aktuality

Plán akcí podzim 2020

 

Kdy Co
28. 9. 3 jezy
2. — 4. 10. Cas­to­ria
10. 10.
Výprava
indi­viduál­ně Zamykání Sáza­vy u pramene
7. 11. Výprava do lesa a sázení stromků
28. — 29. 11. Pra­ha s Pavouky
12.12. Výprava na Veselý Kopec a deskovky v klubu
18. 12. Vánoční schůzka

Aktu­al­i­zováno 8.10.

Za změny se omlou­váme, snažíme se zacho­vat ale­spoň něk­teré aktiv­i­ty dle aktuál­ních možnos­tí.

Hygienická opatření na schůzkách

Ahoj,

pro­tože žije­me v takové době, ve které žije­me, bude­me se muset řídit nějakými opatřeními. Naštěstí to není nic hrozného a určitě to všich­ni všich­ni zvlád­ne­me. Takže pár zák­lad­ních infor­ma­cí, tak jak je doporuču­je Junák:

  1. účast­nit se mohou pouze osoby nevykazu­jící příz­naky jakéhoko­liv infekčního onemoc­nění (mj. zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku apod.);
  2. při všech aktiv­itách uvnitř je povin­ná rouška;
  3. a celkově bude­me dodržo­vat zvýšená hygien­ická pravid­la.

I přes tyto nezbyt­nos­ti doufám, že se na schůzkách uvidíme ve velkém poč­tu.

Lobo

Schůzky v novém školním roce

Ahoj,

Letos jsou schůzky skautů znovu ve čtvrtek od 17:00 do 18:30 (v let­ním odbobí, kdy bude­me chodit na vodu, budou schůzky do 19:00).
Schůzky ben­jamínků jsou ve čtvrtek od 16:00 do 17:00.
Schůzky vlčat a světlušek jsou v pátek od 17:30 do 19:00.

První schůzka  ben­jamínků a skautů v novém škol­ním roce bude 17. 9. 2020 v loděni­ci v uve­dené časy.
Vlčata a světlušky budou mít první schůzku v pátek 18. 9. 2020.

Marťan

Co v době karantény a uzavřených škol

 1. Nap­sat kro­niku v době karan­tény (Jak probíhá Váš den doma, co děláte, jak­ou knížku čtete, jak probíhá nákup a jiné…)

Hod­no­cení zápisu : - úprava (píše­me propisk­ou, neza­pomeň na okra­je,                      

                                      - slovní roz­man­i­tost (nepouží­vat a potom a potom ….

                                     — délka zápisu

                                     — obrázek (použij pastelky)

Tip :  — nech si zápis překon­trolo­vat

         — použij pod­ložku pokud máš nelinko­vaný papír. Na nelinko­vaný papír se lépe kres­lí obrázek.

 

 

 

 

Mot­to : Vytr­val­ost dělá vítěze.

 

 

 

 

Zápis můžeš vyfotit a zaslat komuko­liv z vedení odd­ílu Mari, Ron­ja, Mar­tan.

Zápis si nech u sebe pak může­me zápis založit a nechat ho odd­ílové­mu archivu.

 

 

 

 

 

21.3. 2020

Není nutné doma zahálet

V situaci kdy se nemůže­me scházet je stále možné provo­zo­vat skaut­sk­ou čin­nost.

Stačí otevřít stezku, nebo se začíst do odborek, a zjistíte že je tam spous­ta úkolů které se dají a mají plnit doma. Ideál­ní čas využít možná něko­lik týd­nů vol­na!

Skaut­ské stezky by měl mít každý vlast­ní, a vybra­nou odborku vlast­ně také … přesto tady: https://odborky.skaut.cz/ jsou všech­ny skaut­ské odborky, takže i ti kdo papír z odbork­ou poztráceli si můžou vybrat, vytisknout .…. a podí­vat mno­hdy na různé návody a rady.

Marťan

Skauti pozastavují svoji činnost

Z řad vedení Junáka — českého skau­ta vychází rozhod­nutí poza­s­tavit běž­nou skaut­sk­ou čin­nost od 11.března 2020 do odvolání.

Poza­s­tavení čin­nos­ti v reak­ci na rozhod­nutí při­jí­maná stát­ními insti­tucemi vzh­ledem k aktuál­ní epi­demi­o­log­ické situaci se vztahu­je přede­vším na druži­nové schůzky, odd­ílové schůzky, výpravy, závody a na akce skaut­ského vzdělávání.

Vše bude s ohledem na vývoj situ­ace. Držíme všem pal­ce at se vše v klidu zvlád­ne a bude­me se moc dále scházet. O pří­pad­ném zrušení zákazu bude­me infor­mo­vat.

 

Váš kapitán

(Věrni zůs­tane­me)

Přihlášky na tábor

Ahoj,

Tady:   Prih­laskatabor2020c_up­date Prih­laskatabor2020b_up­date Prih­laskatabor2020a_up­date najde­te přih­lášku na letošní tábor. (Jeden papír se ode­vzdává Nám do květ­na, jeden jsou infor­ma­ce pro Vás a jeden až na táboře vyplněná den předem) + je potře­ba posudek zdravot­ní způ­so­bilosti od lékaže, ne starší než 2 roky. posudek

V pří­padě dotazů vole­jte nebo pište.

Marťan

Žluťásek 2020

 Kvůli pozastavení činnosti akce nebude.

Zve­me všech­ny vlčata a skau­ty na Žluťásek 2020 o vík­endu 21. — 22. 3. na Řed­kovci.
Jde o okres­ní setkání skautů s pestrým pro­gramem.

Na mís­to se dostavte do 8:15. Zahá­jení akce v 8:30. Konec bude v nědeli do 12 hod­in.

S sebou: 350,- Kč, přezu­vky, kroj nebo jed­no­barevné mod­ré triko/košile + šátek, hygiena, spacák + spací věci, skaut­ské potře­by, pastelky, jíd­lo na sobot­ní oběd, oblečení na ven, převlečení na dovnitř, baterku.

Marťan

Bazen

ten­to pátek 14. 2. proběh­ne schůzka v bazénu Kotli­na pro skau­ty, skautky, vlčata a světlušky.

Sraz bude v 16:45 u vstupu, konec v 18:30.

S sebou: 60,- Kč (kdo nemá vlast­ní nabitý čip), plavky, ručník, mýd­lo.

Součas­ně to zna­mená, že neproběh­ne kla­sická páteční schůzka vlčat a světlušek.

Bude­me se na vás těšit.