Archiv pro rubriku: Základní informace

Vybavení KPZ — krabičky poslední záchrany

Před­kládám přehled požadovaných věcí v KPZ, přede­vším pro světlušky a vlčata, neboť si stále nej­sou schop­ni kouzel­nou nádobku zkom­ple­to­vat! (Starší mají pov­iných kom­po­nen­tů více)

 

- tele­fon­ní čís­la na rodiče

- kousek papíru, malá tužka

- drob­né mince (do 50,- Kč)

- provázek (2m)

- zavírací špendlík

- min­imál­ně 3 zápalky a ŠKRTÁTKO

- 2 náplas­ti

- jehla, nit, knoflík

- malá svíčka

- gumička

 

Dál je na schůzky potře­ba nosit Tužku + papír (u mladších spíš i něco na mal­ování); lanko (ne tkaničku – na té se špat­ně cvičí uzly, zatavené nebo jinak pro­ti třepení se opatřené, 2 – 2,5m dlouhé a cca 4 – 5 mm tlusté lanko, násled­ně i úhled­ně smotané); zavírací nožík; jak­mile dostanete, tak i stezku; a neza­pome­nout výše rozep­sanou KPZku

Nákup krojové košile

Návod na objed­nání kro­jové košile:1) Jděte na http://www.junshop.cz (pokud do google zadáte “jun” tak je to první odkaz)2) Tady vás zajímá sekce (nahoře zelený pruh se záložkami) “Skaut­ské Vybavení” kde už se dá najít kro­jová košile. Musíte se ale prok­likat přes košile hnědé. Další možnost je rov­nou dát na stránce obchodu vyh­ledá­vat “Kro­jová košile vodácká”. Dostanete se rov­nou na mod­ré košile.

3) Vybrat správ­nou velikost

4) objed­nat si domů. Do objed­návky do komen­táře neza­poměňte nap­sat že chcete 5% sle­vu na JUNkar­tu, že jste ze střediska “Bobři” Havlíčkův Brod. Stačí takhle, nikdy s tím nebyl prob­lém.

5) Další věci jako nášivky, šňurky, šátek a tak máme k dis­pozi­ci v loděni­ci.

Pokud bude­te mít nějaké dotazy, tak se pte­jte.

Nábor

Náš odd­íl při­jímá nové členy!
Hledáme holky a kluky od 6 do 10 let, kteří chtějí poz­nat nové kamarády a prožít nevšed­ní zážitky!
Pokud máte zájem, při­jďte se na nás podí­vat. Schůzky máme v úterý od 17:00 pro mladší a v pátek od 17:00 pro starší v naší loděni­ci Pod Jánem (ulice Plováren­ská, za sportovním areálem směrem k Alber­tu). Další infor­ma­ce také naleznete zde.

Schůzky

Schůzky vlčat a žabiček (děti od 6 do 10 let) probíha­jí ve čtvrtek v loděni­ci od 17:00 do 18:30.

Schůzky skautů a skautek probíha­jí v loděni­ci v pátek od 17:00 do 19:00.

Vybavení na schůzku zahrnu­je zápis­ník a psací potře­by, zavírací nůž, lanko (1,5 — 2m pleteného provazu), skaut­sk­ou stezku (tu každý člen dostane) a KPZ. Doporučené je vlast­ní přezutí a převlečení na vodu (obo­je je možné nechá­vat v loděni­ci). Při vol­bě oblečení na schůzky je vhod­né brát zřetel na skutečnost, že exis­tu­je zvýšená pravděpodob­nost jeho zašpinění.

Všeobecné informace

Rack­ové
5. odd­íl vod­ních skautů a skautek
středisko Bobři Havlíčkův Brod
Kdo jsme:
smíšený odd­íl, který má v součas­né době cca 25 členů, nejm­ladším členům je kolem 8 let, nejpočet­nější skupina je ve věku 12 -15 let.

 

Čím se zabýváme:
náplň naší čin­nos­ti tvoří výchova k samostat­né­mu a zod­pověd­né­mu přís­tupu nejen k vlast­ní­mu živ­o­tu, ale také k živ­o­tu bližních a celé společnos­ti, poznávání přírody a výchova k eko­log­ick­é­mu myšlení. Znač­nou část našich aktiv­it tvoří aktiv­i­ty vodácké. Po celý rok se 1x týd­ně scházíme v loděni­ci Pod Jánem (ulice Plováren­ská, za sportovním areálem směrem k Alber­tu), kde máme k dis­pozi­ci krás­ný úsek řeky Sáza­vy těs­ně nad městem ale přit­om cca 10 min od cen­tra. Něko­likrát za rok orga­nizu­je­me vík­endové akce, při nichž splou­váme vybrané úseky řek, plachtíme na oplachtěné pram­i­ci a pořádáme školící setkání a závody v tradičních skaut­ských dis­ci­plínách. Vyvr­c­holením naší čin­nos­ti je kaž­doroční let­ní stanový tábor.

Celý příspěvek