Skauti pozastavují svoji činnost

Z řad vedení Junáka — českého skau­ta vychází rozhod­nutí poza­s­tavit běž­nou skaut­sk­ou čin­nost od 11.března 2020 do odvolání.

Poza­s­tavení čin­nos­ti v reak­ci na rozhod­nutí při­jí­maná stát­ními insti­tucemi vzh­ledem k aktuál­ní epi­demi­o­log­ické situaci se vztahu­je přede­vším na druži­nové schůzky, odd­ílové schůzky, výpravy, závody a na akce skaut­ského vzdělávání.

Vše bude s ohledem na vývoj situ­ace. Držíme všem pal­ce at se vše v klidu zvlád­ne a bude­me se moc dále scházet. O pří­pad­ném zrušení zákazu bude­me infor­mo­vat.

 

Váš kapitán

(Věrni zůs­tane­me)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *