Informace o SKARE

Odjezd:

8:00 sraz u loděnice

Sebou neza­pomeňte: spacák + kari­matku, stan, ešus + lžíce, vhod­né oblečení — na loď, na spaní, po tábořišti, kroj. Peníze — 650Kč (450Kč jíd­lo, 120Kč tábořiště, zbytek na dopravu lidí a lodí + rez­er­va)

Návrat v neděli odpoled­ne k loděni­ci (cca 16:00)

Ofi­ciál­ní rozvrh akce:

Pro­gram
1.5. Čt
8:00 – 12:00 sní­daně z vlast­ních zásob, vyfasování obě­da, pří­jezd zbylých účast­níků setkání, ustro­jení plavidel, trénink oddíly,sběr přih­lášek na jed­notlivé závody
do 12:00 uzávěrka přih­lášek pro „SKARE a MRVS“ jed­notlivé kat­e­gorie a posád­ky
13:00 – 13.30 nás­tup zveře­jnění rozpisu skaut­ské regaty
14:00 – 18:00 pos­tupové rozjížďky regaty kat­e­gorie skautů, vlčat, roverů a open
18:30 – 19:30 večeře
19:30 – 21:00 sez­namovací hry – připraví každý přís­tav jed­nu
2.5. Pá
8:00 sní­daně, vyfasování obě­da
9:00 – 13:00 pos­tupové rozjížďky regaty vlčat a žabiček, skautů a skautek, roverů a rangers a open — pro všech­ny účast­níky bude připrave­na hra, kter­ou budou hrát vždy momen­tál­ně nezávodící účast­ní­ci
13:30 – 18:00 dokončení rozjížděk regaty, co se nestih­ly, pokračování hry
18:30 – 19:30 večeře
Do 19:30 uza­vírka přih­lášek
19:30 – 21:00 vol­ná zábava po odd­ílech či jejich družení, promítání
3.5. So
8:00 sní­daně, vyfasování obě­da
9:00 – 12:00 výprava po okolí — pozná­vačka
13:00 – 18:00 Pirát­ská regata – jachtění, pádlování, úkoly rez­er­va na dokončení všech závodů, příprava táborového ohně
do 18:30 uza­vírka přih­lášek pro závod „Mod­rá stuha“
18:30 – 19:30 večeře
19:30 – 21:00 táborový oheň (nejlépe vys­toupení odd­ílů typu zpět­né vazby na závody)
4.5. Ne
8:00 sní­daně, vyfasování obě­da
9:00 – 12:00 Mod­rá stuha
13:00 – 14:00 Vyh­lášení výsled­ků všech závodů a kat­e­gorií
od 14:00 balení a odjezd
Na „Pirát­sk­ou regatu“ pro všech­ny účast­níky doporuču­je­me dobové oblečení a na jak­ouko­liv přih­láše­nou loď (pla­chet­ni­ci) 2 pád­la a 5 ks dělových koulí (velikost tenisového míčku – hadrové, papírové, tenisák)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *