Kroj aneb není modrá jako modrá

Kdy nosíme kroj?
Kroj větši­nou skau­ti nosí, když někam vyráží hro­mad­ně celý odd­íl. Na výpravy, při ces­tě na let­ní tábor, na soutěžích a hrách, na větších repub­likových akcích… Jed­nak aby se blýskli před ostat­ními, že jsou skau­ti, a jed­nak to má nes­pornou výho­du v tom, že vedoucí si svo­je dětičky líp pohlídá No ale teď trochu vážně. Kroj je výsadou, niko­liv povin­nos­tí. Pro­to je tře­ba pocho­pit, že nosit skaut­ský kroj není žád­ná opičár­na, není to za trest — je to ukázka toho, kam patřím, co mně baví, jaké lidi mám kolem sebe, a že je mám rád. Skaut­ský kroj je jed­ním ze znaků, pomocí nichž ostat­ní jas­ně poz­na­jí, co jsme zač — když se potka­jí dva skau­ti na nějaké celostát­ní akci, okouknou košili, podí­va­jí se na nášivky, spočí­ta­jí si lístečky a vidí funkční štítek, hned je jim jas­né:

odkud jsi
jak dlouho skau­tu­ješ
jak­ou funkci máš v odd­íle
jaké další zkoušky jsi složil
a v neposled­ní řadě také jestli jsi pořád­ný a máš ke své­mu kro­ji úctu.

Ano, o kroj je tře­ba se starat, aby­chom vypadali ale­spoň slušně, když už někam v kro­ji vyrazíme. Pro­to je dobré vědět, co všech­no ke kro­ji patří, aby­chom nevy­padali jak ban­da křu­panů.

A z čeho se kroj skládá?

mod­rá skaut­ská košile jed­not­ného stři­hu
tro­jcípý skaut­ský šátek s tur­bánkem (rovno­ra­men­ný tro­júhel­ník). Odd­í­ly mohou mít zák­lad­ní šátek s barevným lemováním v libo­vol­né barvě. VLK a MLK mohou mít šedý šátek s barevným lemováním odpoví­da­jícím přís­lušné zák­lad­ní barvě skaut­ského šátku (hnědá, žlutá či mod­rá ). Šíře lemu po obvo­du šátku je cca 1,5 cm. Šátek nosíme pod lím­cem.
funkční šňůrka (žlutá — světlušky a vlčata, mod­rá — skau­ti a skautky, čer­vená — roveři a rangers, bílá — činovní­ci a činovnice, tmavě mod­rá — old­skau­ti a old­skautky) s píšťalk­ou

Ke kro­ji patří i bílý látkový opasek s kruhovou přezk­ou, v jejímž stře­du je vyobrazena skaut­ská lilie, v horní části je nápis „Junák”, ve spod­ní části přezky potom skaut­ské hes­lo „Buď připraven!”

A tady malý výtah z kro­jového řádu: Košile — Od roku 2005 jsou ofi­ciál­ní košile pouze košile tmavě mod­ré barvy, jed­not­ného stři­hu. Na košilích jsou dvě náprsní kap­sy a dva nára­meníky. Levá (z čel­ního pohle­du pravá ) kap­sa je důmyslně rozděle­na na dvě poloviny. Jed­na (úzká ) je pro uložení píšťalky, druhá polov­ina pak pro uložení Člen­ské průkazky. Z čel­ního pohle­du na pravém nára­meníku je uvázá­na funkční šňůra, která směřu­je dolů a po mírném prohnutí je ukonče­na v levé (z čel­ního pohle­du pravé ) kapse. Košili lze podle kro­jového řádu nosit jak zas­trkanou v kalhotách/sukni, tak vol­ně navenek.

Levý rukáv košile
Shora, asi cen­timetr pod začátkem rukávu je domovenka. Na té je vyobrazen název měs­ta či obce, ve které sídlí středisko daného majitele košile. Cen­timetr pod domovenk­ou se pak nachází čís­lo odd­ílu nebo pís­me­na „RS” („Rover Scout” ) pro členy rover­ských kmenů. Další cen­timetr pod ním se nachází odd­ílové barvy. Pod druži­novým znakem se nachází funkční štítek (kapitán, palub­ní, lodi­vod, kormidel­ník, člu­nař).

Pravý rukáv košile
Shora, asi cen­timetr pod začátkem rukávu je znak Mez­inárod­ní orga­ni­za­ce skautin­gu (WOSM — World Orga­ni­za­ton of the Scout Move­ment — chlapecké hnutí / WAGGS — World Asso­ci­a­tion Girl Guides and Girl Scouts — dívčí hnutí ). Pod znaky mez­inárod­ních hnutí se nachází splněné odborky, odbor­no­s­ti, vlč­ci, světýlka a nášivky z absolvo­vaných kurzů.

Před­ní díl košile
Nad pravou (z čel­ního pohle­du lev­ou) kap­sou je umístě­na Mez­inárod­ní domovenka. Má obdél­níkový tvar, zle­va je zde vyšitá stát­ní vla­jka a poté název země v angličt­ině. Nad Mez­inárod­ní domovenk­ou je mís­to pro Příleži­tost­ní nášivky. Sem se dáva­jí nášivky, které mají jen urči­tou plat­nost. Pod lem kap­sy (doprostřed) přišíváme Lil­iový kříž pro věřící skau­ty.

Nad lev­ou (z čel­ního pohle­du pravou) kap­sou je umístěn Sli­bový odz­nak. Pod ním jsou připevněny medaile a vyz­na­menání. Medaile a vyz­na­menání skládáme do řad nad sebe, max­imál­ně do ste­jné šíře jako je náprsní kap­sa. Na lem kap­sy dáváme Lipové lístky. Ty označu­jí léta strávená ve skau­tu od složení slibu. Tmavý mosazný lipový lístek před­stavu­je 1 rok, stříbrný 5 let, zlatý 10 let. Zlatý lipový list s číslem udává délku období, po kter­ou se majitel věnu­je aktivní­mu vedení mládeže. Nenahrazu­je tedy lipové lístky bez čís­la. Tyto dva druhy listů by se nemě­ly kom­bi­no­vat. Doprostřed kap­sy umisťu­je­me odz­naky splněných zkoušek (Nováčkovská zkouška, 1. a 2. stu­peň skaut­ské zdat­nos­ti, odz­nak Lví skaut, Stříbrná a zlatá stopa) nebo dosažené činovnické kval­i­fikace (čeka­tel­ská, vůd­cov­ská, instruk­torská zkouška).

Kalho­ty
Ofi­ciál­ní kalho­ty jed­not­ného stři­hu nej­sou udány, pro­to se vybíra­jí kalho­ty jed­né barvy. V našem odd­íle jsou vybrány jean­sy mod­ré barvy.

Obuv
Ke kro­ji se vybíra­jí bílé boty, čas­to jsou také nošeny trekové boty různých barev.

Pokrývka hlavy
Ke skaut­ské­mu kro­ji náleží také pokrývka hlavy. Měla by mít mod­rou nebo bílou barvu. K dostání jsou také skaut­ské kšil­tovky tmavě mod­ré barvy s vyšitým znakem vod­ních dkautů. Další vari­anty lsou bon­bónek (náš kla­sický bílý klobouček), lodička, nebo brigadýrka (pla­catá kapitán­ská čepice).

A jak to mají i jin­de

Ses­tav si svůj kroj kroj.skauting.cz/ — aplikace na inter­ne­tu, kde si můžete ses­tavit vlast­ní kroj — my máme vše v mod­rém (vodáck­ém) — chvíli se to načítá, tak buďte trpělivé.

Více zde: http://rosnicky-kolin.webnode.cz/news/kroj-vodnich-skautu/
Vytvořte si vlast­ní stránky zdar­ma: http://www.webnode.cz

Ten­to text jsem převzal ze stránek vod­ních skautů z Táb­o­ra vikingove.junak-tabor.com/, mají to moc hezky udělané. Doufám, že jim to neb­ude vadit.

A co Ty? Máš kroj a nebo ti něco schází? Neváhej a obrat se na svého vedoucího nebo kapitá­na. Rád ti poradí a pomůže.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *