O nás

5. odd­íl vod­ních skautů a skautek Rack­ové — vedení

Kapitánka oddílu

Ida Čtvrtečková — Ron­ja
tel.: 731 136 108
mail: idactvrt()gmail.com

Vedoucí skautů

Mar­t­in Žák — Marťan
tel.: 733 593 170
mail: mates.zaki()seznam.cz

Vedoucí benjamínků

Syl­va Kaňková — Rakša
tel.: 739 669 946
mail: Kankova.Sylva()seznam.cz

Vedoucí vlčat a žabiček

Ida Čtvrtečková — Ron­ja
tel.: 731 136 108
mail: idactvrt()gmail.com

Člen vedení oddílu

Miloš Holen­da — Thor
tel.: 736 178 263
mail: milos.holenda()tiscali.cz

 Oddílový email

rackove.hb()gmail.com

Náš oddíl Racků

Jsme smíšený odd­íl, který má v součas­né době zhruba 35 členů, přičemž nejm­ladším členům je okolo 5 let a nejpočet­nější skupina je ve věku 10 — 13 let.

Našimi vzo­ry jsou lidé jako Neil Arm­strong, Václav Havel, Otakar Mote­jl, Hele­na Ill­nerová, Eraz­im Kohák a další výz­nam­né postavy součas­ného svě­ta, které spo­ju­je kromě toho, že v živ­otě oprav­du něco dokáza­li, právě skaut­ská myšlenka.

Skauting?

Junák – Český skaut, z. s. sdružu­je sko­ro 68 000 dětí a mladých lidí a je tedy největší výchov­nou orga­ni­za­cí v České Repub­lice. Zároveň je člen­em mez­inárod­ních skaut­ských orga­ni­za­cí WOSM a WAGGGS.

Jsme dět­ská orga­ni­za­ce, která usilu­je o smyslu­plné naplnění vol­ného času dětí. V dnešní době plné lákadel, zábavných, sebevzdělá­vacích i tvořivých kroužků a sportovního vyžití nabízíme od vše­ho něco, ale i něco navíc. Nabízíme par­tu mladých lidí.


Skaut­ing jsou kamarádi, přátelé a společen­ství lidí, kteří sdíle­jí podob­né hod­no­ty.
Vyrůs­tat ve skaut­ském odd­íle zna­mená cho­pit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlast­ní mís­to ve světě. Skaut­ing je příleži­tost rozví­jet nejen sebe, ale i své okolí.

Skau­ti a skautky tvoří lep­ší svět tím, že berou vlast­ní živ­ot do svých ruk­ou.
Skaut­ing všes­tran­ně působí na rozvoj osob­nos­ti dětí a mladých lidí a to prostřed­nictvím her, zážitků, aktiv­it i dalších čin­nos­tí.

Dok­ladem toho, že skaut­ing fun­gu­je, jsou mil­iony šťast­ných tváří dětí po celém světě. V roce 2007 jsme oslav­ili 100. narozeniny celosvě­tového skautin­gu, v roce 2011 potom 100. výročí založení skautin­gu  v Čechách. Skaut­ing spo­ju­je a řadě z nás se už při ces­tování po světě vyplatilo, že máme přátele prak­ticky všude.

Co například znamená „skauting“ pro šestnáctiletou Terezu?

přátelství (právě tady jsem potkala dobré kamarádky a hodné lidi)
službu (úkol pomáhat ostatním lidem, kteří potřebují mou pomoc)
odvahu vykročit do neznáma a nezaleknout se něčeho náročného

pomoc a učení druhých (pomoc při přípravě programů…)
stát si za svým názorem i kdyby byli ostatní proti mně
umět se postarat o sebe když budu někde muset být sama

Kdo se o děti stará?

O děti se stara­jí vedoucí, kteří jsou zod­pověd­ní za fun­gování odd­ílu a plnění jeho výchovných úkolů. Tato poz­ice vyžadu­je náleži­tou kval­i­fikaci (napřík­lad vůd­cov­ská zkouška je akred­i­tová­na MŠMT). Junák má pro­pra­co­v­aný vzdělá­vací sys­tém a dospělí dobro­vol­ní­ci mají povin­nost absolvo­vat navíc zdravot­nický kurz. Vedoucí využí­va­jí pro­pra­co­v­ané metodiky skaut­ského pro­gra­mu a berou ohled na zájmy a potře­by dětí.

Naše akce a činnost

 • velká část jsou aktiv­i­ty vodácké
 • 1 za týden po celý se scházíme v naší loděni­ci Pod Jánem (ulice Plováren­ská, za sportovním areálem směrem k Alber­tu), kde máme k dis­pozi­ci řeku Sáza­vu
 • vík­endové akce, kde splou­váme vybrané úseky řek větši­nou českých
 • plachtíme na oplachtěné pram­i­ci P550 na velkých přehradách ČR i ryb­nících
 • spolupořádáme společně s naším střediskem školící setkání (Žluťásek a Cas­to­ria)
 • účast­níme se a spolupořádáme závody v tradičních skaut­ských dis­ci­plínách
 • Naší nejdůležitější akcí je 14 den­ní stanový let­ní tábor, když se zadaří tak týden­ní tábor putovní po něk­teré z našich řek

Naše cíle

 • výchovu děti k odpověd­nos­ti a samostat­nos­ti
 • učení mladých lidí spolupra­co­v­at
 • poskyt­nutí zázemí s dobrými a pevnými přá­tel­skými vztahy
 • učení dětí uzná­vat jiné než mater­iál­ní hod­no­ty
 • rozví­jení tol­er­ance, obě­tavosti a ochoty pomo­ci druhé­mu
 • pomoc mladým lidem nalézat ces­tu k přírodě, k druhým i k sobě samým
 • pod­poru tvořivosti dětí, touhu učit se a pozná­vat nové věci

Kolik Vás to jako rodiče bude stát?

Roční člen­ský příspěvek byl v loňském roce 1000 Kč (zahrnu­jící i pojištění dítěte a nák­la­dy na běžné jednoden­ní výpravy).
Nák­la­dy za více­den­ní výpravy jsou  zhruba 200 – 500 Kč.
Nák­la­dy na tábor bývá okolo 3 000 Kč za 14 den­ní tábor.
Skaut­ské vybavení (není nut­né poři­zo­vat okamžitě) – kroj a jeho součásti sto­jí při­b­ližně 1000 Kč.

Pokud máte jakákoli dotaz, zanechte ho zde, napište nám mail, nebo kon­tak­tu­jte něk­terého z vedoucích. Vaše dotazy rádi zod­povíme.

Zdro­je: web skautů z Frýd­ku-Místku, Skaut.cz, web Doubravka Chotěboř