Oddílové aktivity

Akce Racků 2017

 

Skaut­ing, to jsou 2 zák­lad­ní věci – dobrá par­ta a dobrá příleži­tost. Jed­nak skupina lidí, přátel, kamarádů – jed­nak příleži­tost žít živ­ot dynam­icky a smyslu­plně. Skaut­ing je celosvě­tově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňu­je jim žít a dělat věci společně a staví před ně příleži­tosti, které jsou zároveň zábavou, hrou – a zároveň způ­sobem, jak pozná­vat nové věci.

Skaut­ing dává do živ­ota řadu sociál­ních doved­nos­tí – schop­nost mlu­vit před lid­mi a schop­nost naslouchat, schop­nost být otevřený vůči druhým, schop­nost spolupra­co­v­at. Skaut­ing učí umět se o sebe postarat, brát živ­ot do vlast­ních ruk­ou, postavit se na vlast­ní nohy, převzít odpověd­nost za to, co se se mnou a s mým živ­otem děje. Ve skautin­gu se lidé učí hle­dat smyslu­plnost toho, co děla­jí – kam nas­měrovat svůj živ­ot a proč.

Skaut­ing je příleži­tost vstoupit do dospělosti jako člověk, který ví o svých kval­itách i o tom, proč nebýt sám, proč být součástí týmu. Člověk, který ví, co chce, a aktivně jde za tím. Člověk, který může být pilířem společnos­ti. Ve skautin­gu si člověk sáh­ne na GPSku, foťák, učí se dělat reportáže, slaňo­vat ská­ly, vařit i sjíždět vodu na raftech. Ale to není důležité.

Důležité je, co se člověk učí mimo­chodem přit­om – že má cenu se o něco snažit. Že má cenu se zapo­jit. Že má cenu spolupra­co­v­at. Že má cenu být součástí věcí, ne pozorovatelem…

Skaut­ing je určen pro všech­ny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něče­mu učit a pra­co­v­at na sobě. Odd­ílová čin­nost se zaměřu­je na hod­no­tovou výchovu dětí a součas­ně vychází vstříc jejich speci­fick­ým zájmům. Pro­gramová náplň zahrnu­je 26 hlavních a 80 dalších aktiv­it v oblastech jako je sport, věda a tech­nika, kul­tura, přírodově­da a další.

Junák dělí děti do 3 skupin tak, aby mohly být respek­továny poža­davky rozdíl­ného přís­tupu k různým věkovým kat­e­goriím dětí.

Jsou to:

  • Světlušky a vlčata (věk 6–10 let)
  • Skau­ti a skautky (věk 11–15 let)
  • Rangers a roveři (věk nad 15 let)

Pro­gram v každé skupině je vyladěn tak, aby odpoví­dal před­stavám, zájmům a potře­bám daného věku. Světlušky a vlčata, kteří jsou velmi hraví a teprve pozná­va­jí svět kolem sebe.

Skau­ti a skautky se učí týmové spoluprá­ci ve skupině vrstevníků, jsou pod­porováni v rozvo­ji samostat­nos­ti a odpověd­nos­ti. Roveři a rangers si již větši­nou svůj pro­gram připravu­jí sami a v jeho rám­ci se snaží najít si vlast­ní ces­tu živ­otem.

V tex­tu byly použi­ty mater­iá­ly získané z ofi­ciál­ní stránek Junáka — svazu skautů a skautek ČR.