Naše loděnice

Loděni­ci máme kousek od řeky Sáza­vy nad jezem u nádraží.

Kolem klubovny je poměrně dostaču­jící pros­tor pro vyžití při různých pohy­bových hrách. Je možné i večerní posezení u ohníčku, ať již slavnos­t­ního nebo užitkového — např. při opékání buřtů.

Junák — český skaut, středisko Bobři Havlíčkův Brod, Rackové

Plováren­ská 3854
580 01  Havlíčkův Brod
Vysoči­na

Celá budova je plně elek­tri­fiková­na, vyhřívá­na pomocí elet­rick­ého topení, takže zima by vám být neměla ani v těžkých pod­mínkách.

Skaut­ský domov je nově vybaven koupel­nou s možnos­tí reg­ulo­vat teplo­tu vody. Kdo byl v Anglii, tak ví, že to není vtip, ale jed­na ze zají­mavých vlast­nos­tí vody.

Dále bychom byli rádi, kdy­byste se snažili udržo­vat pořádek a čis­to­tu a opouštěli klubovnu min­imál­ně v takovém stavu, v jakém jste ji nale­zli.