Není nutné doma zahálet

V situaci kdy se nemůže­me scházet je stále možné provo­zo­vat skaut­sk­ou čin­nost.

Stačí otevřít stezku, nebo se začíst do odborek, a zjistíte že je tam spous­ta úkolů které se dají a mají plnit doma. Ideál­ní čas využít možná něko­lik týd­nů vol­na!

Skaut­ské stezky by měl mít každý vlast­ní, a vybra­nou odborku vlast­ně také … přesto tady: https://odborky.skaut.cz/ jsou všech­ny skaut­ské odborky, takže i ti kdo papír z odbork­ou poztráceli si můžou vybrat, vytisknout .…. a podí­vat mno­hdy na různé návody a rady.

Marťan

Skauti pozastavují svoji činnost

Z řad vedení Junáka — českého skau­ta vychází rozhod­nutí poza­s­tavit běž­nou skaut­sk­ou čin­nost od 11.března 2020 do odvolání.

Poza­s­tavení čin­nos­ti v reak­ci na rozhod­nutí při­jí­maná stát­ními insti­tucemi vzh­ledem k aktuál­ní epi­demi­o­log­ické situaci se vztahu­je přede­vším na druži­nové schůzky, odd­ílové schůzky, výpravy, závody a na akce skaut­ského vzdělávání.

Vše bude s ohledem na vývoj situ­ace. Držíme všem pal­ce at se vše v klidu zvlád­ne a bude­me se moc dále scházet. O pří­pad­ném zrušení zákazu bude­me infor­mo­vat.

 

Váš kapitán

(Věrni zůs­tane­me)

Přihlášky na tábor

Ahoj,

Tady:   Prih­laskatabor2020c_up­date Prih­laskatabor2020b_up­date Prih­laskatabor2020a_up­date najde­te přih­lášku na letošní tábor. (Jeden papír se ode­vzdává Nám do květ­na, jeden jsou infor­ma­ce pro Vás a jeden až na táboře vyplněná den předem) + je potře­ba posudek zdravot­ní způ­so­bilosti od lékaže, ne starší než 2 roky. posudek

V pří­padě dotazů vole­jte nebo pište.

Marťan

Žluťásek 2020

 Kvůli pozastavení činnosti akce nebude.

Zve­me všech­ny vlčata a skau­ty na Žluťásek 2020 o vík­endu 21. — 22. 3. na Řed­kovci.
Jde o okres­ní setkání skautů s pestrým pro­gramem.

Na mís­to se dostavte do 8:15. Zahá­jení akce v 8:30. Konec bude v nědeli do 12 hod­in.

S sebou: 350,- Kč, přezu­vky, kroj nebo jed­no­barevné mod­ré triko/košile + šátek, hygiena, spacák + spací věci, skaut­ské potře­by, pastelky, jíd­lo na sobot­ní oběd, oblečení na ven, převlečení na dovnitř, baterku.

Marťan

Bazen

ten­to pátek 14. 2. proběh­ne schůzka v bazénu Kotli­na pro skau­ty, skautky, vlčata a světlušky.

Sraz bude v 16:45 u vstupu, konec v 18:30.

S sebou: 60,- Kč (kdo nemá vlast­ní nabitý čip), plavky, ručník, mýd­lo.

Součas­ně to zna­mená, že neproběh­ne kla­sická páteční schůzka vlčat a světlušek.

Bude­me se na vás těšit.

Orlovy 2020

Orlovy 2020 — tradiční zim­ní výprava aneb romance v Mahlerově podání.

Sraz: Pátek 21.2. v 17:00 u loděnice – pojede­me auty – možná bude potře­ba pomoc s dopravou

Konec: Neděle 23.2. 12:30 – při­jezd do HB cca v 14hod­in.

Akce bude na zák­lad­ně Bělice v Kališti u Humpol­ce

Stravování je připraveno na celou sobo­tu a neděli do obě­da -> na páteční večer si vzít jíd­lo vlast­ní (ale jen co sníte). Vezměte si nádobu na pití.

Sebou neza­pomeňte: spacák, skaut­ské potře­by (lanko, nůž, KPZ, zápis­ník, stezku), hygienu, věci na spaní, teplé věci na ven, přezutí, náhrad­ní ponožky když se promácha­jí boty, rukav­ice, hudeb­ní nástroj, spol. hru, ..

Vše zabaleno v bato­hu. Pokud bude spacák mimo batoh, je tře­ba také řád­ně zabal­it pro možný přenos. (igelitka není obal na spacák)

Vybíráme 500 Kč na účast­níka.

  • Neza­pome­nout: přezu­vky, baterku a nůž!!!

Marťan

Výprava 1.2.

Ahoj,

Bohužel musíme zrušit sobot­ní výpravu.

Primárně nikdo z vedoucích nemá ten den vol­no …

A potom to měla být zim­ní výprava, a při pohle­du z okna to není ani na lyže, sáňky nebo brusle.

 

Zdraví,

Marťan

Plán akcí jaro 2020

Aktu­al­i­zováno 5. 1. 2020

KDY CO
9. a 10. 1. První schůzky v novém roce
17. 1. Schůzka v bazénu
1. 2. Zim­ní výprava
14. 2. Schůzka v bazénu
21. – 23. 2. „Orlovy“
13. 3. Schůzka v bazénu
21.–22. 3. Žluťásek
18. – 19. 4. Výprava
13. 5. Květi­nový den
16. 5. Sjíždění Sáza­vy
18. 7. – 1. 8. Stálý tábor

Změny v plánu vyhrazeny 🙂

 

Vánoční schůzka

Zve­me všech­ny členy odd­ílu na vánoční schůzku, která proběh­ne ten­to pátek 20. pros­ince od pěti hod­in ve Skautk­lubu v Horní uli­ci. S sebou si, prosím, přineste dárky pro kamarády, jejichž jmé­na jsme loso­vali na schůzkách, dále skaut­ský kroj a šátek, nebo ale­spoň tmavě mod­ré triko, psací potře­by a dobrou náladu.  Pokud chcete, můžete přinést i vzorky cukroví. Konec schůzky bude v 19:00.

Schůzka v bazénu

V pátek 13. 12. proběh­ne schůzka v bazénu Kotli­na pro skau­ty, skautky, vlčata a světlušky.

Sraz bude v 16:45 u vstupu, konec v 18:30.

S sebou: 60,- Kč (kdo nemá vlast­ní nabitý čip), plavky, ručník, mýd­lo.

Součas­ně to zna­mená, že neproběh­ne kla­sická páteční schůzka vlčat a světlušek.

Bude­me se na vás těšit.